Maintpartneri käitumiskoodeks

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Vastutustundel põhinevad ja eetiliselt heakskiidetud käitumiskoodeks on meie äritegevuse põhialuseks. Meie käitumiskoodeks (Code of Conduct) põhineb meie väärtustel - kliendikesksusel, usaldusväärsusel ja muudatuse teostamisel. Koodeksis on kirjas vastutustundliku käitumise põhimõtted, mis kehtivad kõigile meie töötajatele. Eeldame, et ka meie tarnijad ja allettevõtjad tegutsevad vastavalt nendele põhimõtetele. Koodeks on osa Maintpartner Way tegevuskavast.

Lubaduste pidamine

 • Anname lubadusi, mida suudame pidada. Veendume, et kõik asjaosalised teavad ning mõistavad enda antud lubadusi ning endale võetud kohustusi.
 • Jälgime endale võetud kohustuste, tööde ja muutuste arengut ja veendume, et kõik kohustused saavad täidetud.

Uhkus töö üle ja professionaalsuse hindamine

 • Oleme oma töö üle üle uhked. Oleme positiivsed ja teenindusvalmid.
 • Peame kinni kokkulepitud ajakavast, kvaliteedist ning töö- ja keskkonnaohutuse nõuetest.
 • Vastutame oma töö ja tegevuse lõpptulemuse eest.  
 • Arendame oma võimeid ja oskusi.
 • Esitame aktiivselt arendusettepanekuid, millest on kasu nii kliendile kui Maintpartnerile.

Selge suhtlemine

 • Väljendame end selgelt.
 • Veendume, et kõigil asjaosalistel on olemas vajalik info.
 • Kanname hoolt selle eest, et meie sõnum saaks edastatud kokkulepitud viisil, isegi kui see on keeruline.

Teiste austamine

 • Austame kõiki ning kohtleme inimesi võrdselt. Me ei aktsepteeri mitte mingisugust tõrjumist ega solvamist.
 • Hindame ausust. Tegutseme ainult faktide, mitte oletuste põhjal.

Laitmatu eetika

 • Me ei tegele korruptsiooniga, ei pressi välja, ei varasta ega püüa kedagi ära osta. Me ei aktsepteeri mitte mingisugust maksupettust meie ja meie klientide, tarnijate, alltöövõtjate ning teiste äripartnerite vahel.
 • Me ei võta vastu sellist külalislahkust, kingitusi, makseid ega muid soodustusi, mis võiksid mõjutada või mille abil võidakse üritada mõjutada meie otsustusprotsessi.
 • Me ei vestle klientide, konkurentide ega muude sidusrühmadega ega anna neile ärisaladusi puudutavaid materjale ega muud konfidentsiaalset infot, mis võib konkurentsi rikkuda.
 • Me ei eira kunagi seadusi, määrusi ega ametivõimude ettekirjutusi.