Maintpartneri kontserni nõuded tarnijatele ja alltöövõtjatele

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Maintpartner on Põhja-Euroopa tööstuse korrashoiu- ja opereerimisteenuseid osutav ettevõte. Kasutame vaid selliste tarnijate ja alltöövõtjate teenuseid, kes tegutsevad heakskiidetud viisil, järgides kõrgeid ohutus-, keskkonna- ja kvaliteedistandardeid, ja kes pakuvad oma töötajatele tööterviseseadusele vastavat töötervishoidu.

Maintpartner ei aktsepteeri korruptsiooni ning ei võta seetõttu vastu olulisi personaalseid kingitusi ega soodustusi ei praegustelt ega ka tulevastelt tarnijatelt, ega paku ka seetõttu ise oma tarnijatele kingitusi ega soodustusi.

Eeldame, et kõik meie tarnijad ja allhankijad järgivad vastavat seadusandlust ka isikuandmetekaitse osas, nende äritegevus on vastutustundlik ning konkurents aus ja eetiline.

Maintpartneri poolt heaks kiidetud tarnijad võtavad endale kohustuse järgida järgmisi põhimõtteid. Maintpartneril on soovi korral õigus auditeerida oma tarnijate tegevusmudeleid, et kontrollida nende nõuete järgimist.

- - - -

Äritegevuse põhimõtted

Maintpartner võtab endale kohustuse tegutseda äris vastutustundlikult. Me ei luba korruptsiooni, väljapressimist, varastamist, altkäemaksu võtmist ega andmist, rahapesu ega partnerite vahelisi ebaseaduslikke makseid. Samuti ei tee me tehinguid tegutsemiskeelu all olevate ettevõtetega või selliste ettevõtetega, mille juhtkonnas on tegutsemiskeelu all olevaid isikuid.

Kohtleme inimesi võrdselt ja austusega. Me ei luba mingil juhul näiteks lapstööjõu kasutamist, diskrimineerimist ega ahistamist.

Me ei avalda enda ega klientide ärisaladusi või asju, mis võivad ausat konkurenti vääristada, vaid suhtume konkurentsi ausalt ja eetiliselt.

Andmekaitse

Nii vastutava töötleja kui ka isikuandmete käsitlejana võtame endale kohustuse järgida kehtivat andmekaitseseadust.

Vastutame selle eest, et meie teenused vastavad alati isikukaitseseadustele, pöörates erilist tähelepanu andmesüsteemide vaikimisi määratud ja sisseehitatud andmekaitsele. Hoolitseme meie käsitletavate andmete õige kaitsmise eest, tagades andmete konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja kättesaadavuse.

Tööohutus

Teeme oma tööd alati turvaliselt. Analüüsime riske hoolikalt ning tegutseme ennetavalt, näiteks tehes vaatlusringkäike, Investeerime pidevalt tööohutuse arendamisse ja personali koolitamisse.

Kogume ja analüüsime andmeid õnnetuste ja õnnetusohtlike olukordade kohta uute õnnetuste vältimiseks. Nõuame ohutuse järgimist ning ei luba erandeid ei meie endi ega ka meie alltöövõtjate personali töös. Meie eesmärgiks on täiesti õnnetustevaba töötamine.

Keskkond

Maintpartner võtabe endale kohustuse vähendada enda ja oma klientide loodusvarade, nagu energia ja tooraine, kasutamist.

Minimeerime oma töö mõjusid keskkonnale, arendades oma töö keskkonda võimalikult vähe koormavaks. Kohtleme vara õigel moel ning järgime alati keskkonnaseadusandlust.

Kvaliteet

Teostame teenused lähedases koostöös kliendiga, püüdes täita klientide ootused ning saavutades ühiselt kokku lepitud eesmärgid. Teostame tööd sisu, ajakava ja kulude seisukohast kvaliteetselt ja tõhusalt.

Maintpartner on sertifitseeritud vastavalt ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 standarditele. Meie töötajad ja alltöövõtjad tegutsevad vastavalt samadele põhimõtetele. Meie tegevus on alati kooskõlas seaduste, regulatsioonide ja ametivõimude määrustega ning Maintpartneri tegevuskoha või kliendiettevõtte juhistega.