Ympäristön huomioon ottaminen ja energiatehokkuus

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Olemme sitoutuneet proaktiivisesti tekemään ympäristöaloitteita sekä ehdottamaan myös asiakkaillemme tuotantoprosessiin ja kiinteistöön mahdollisesti sopivia energiansäästöideoita.

Ympäristönäkökohdat tunnistetaan toimipaikka- ja asiakkuuskohtaisesti. Ne päivitetään uuden toiminnan alussa ja sen jälkeen vuosittain ennen toiminnan tavoitteiden asettamista ja sellaisen muutoksen yhteydessä, jolla on tai voi olla vaikutusta ympäristönäkökohtiin ja arvottamiseen.

Ympäristönäkökohtien tunnistaminen, ylläpito ja viestintä omalle sekä kumppanin henkilökunnalle ovat Maintpartnerin vastuulla. Otamme huomioon ne omasta toiminnasta johtuvat ympäristövaikutukset, joita voimme valvoa tai joihin meillä on vaikutusvaltaa.

Vaadimme samaa omilta kumppaneiltamme

Alihankkijoidemme henkilökunnan on oltava tietoisia ympäristönäkökohdista ja niiden vaatimista suojaustoimenpiteistä. Toimittajayritysten on osallistuttava ympäristönäkökohtiin liittyvään aktiiviseen havainnointiin ja raportoitava epäillyistä poikkeamista viipymättä tilaajan tai laitoksen henkilökunnan edustajalle.

Ympäristönäkökohtien tunnistamiseen ja arvottamiseen perehdytetään paikallisesti.

Energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet

Käyttösähkö

Sähkökäyttöiset laitteet on pidettävä päältä kytkettyinä kun ne eivät ole käytössä. Suosimme hyötysuhteeltaan tehokkaita sähkökäyttöisiä työvälineitä ja laitteita niin toimistossa kuin huolto- ja kunnossapitotöissä.

Lämmitys

Kaukolämmön käyttö muodostaa puolet kokonaisenergian kulutuksesta. Toimitilojen lämmitettävä kuutiotilavuus on pidettävä järkevänä ja tarvetta on seurattava.

Lämpöenergian hukkaa on vähennettävä pitämällä ovet ja ikkunat suljettuina lämmityskauden aikana. Ilmanvaihto on säädettävä siten, että se on myös energiakulutukseltaan taloudellista.

Autojen polttoaineet

Autojen hankintaan liittyvässä ohjeistuksessa on otettu kantaa sallittuun polttoaineenkulutukseen ja CO2-päästömäärään. Autojen uusiutuessa myös energiankulutus pienenee.

Autolla liikkumista tulee vähentää suunnitelmallisuutta lisäämällä ja ajoja yhdistelemällä. Lisäämme jatkuvasti mm. videoneuvottelujen määrää matkustamisen tarpeen pienentämiseksi.

Rahtikuljetusten päästöjen vähentämiseksi Maintpartner pyrkii mahdollisuuksien mukaan keskittämään tilaukset suurempiin eriin. Viikoittaiset toimituspäivät voidaan sopia paikkakuntakohtaisesti, jolloin kuljetusten kokonaismäärää voidaan vähentää.